درگاه ورود به سامانه‌های بیمه‌ی مرکزی ج.ا.ا

فعال‌سازی حساب کاربری

توجه: نام کاربری برای نماینده‌ی حقیقی و فروش بیمه‌ی عمر، کد ملی نماینده و برای نمایندگی حقوقی، کد ملی مدیرعامل شرکت نمایندگی است.

(کدملی نماینده‌ی حقیقی یا مدیرعامل نمایندگی حقوقی)